Reklamacje

 

Dokładamy wszelkich starań, aby biżuteria oferowana Państwu na POPFACTORY.pl była najwyższej jakości. Jeśli w Państwa ocenie jej jakość nie jest w pełni satysfakcjonująca, uprzejmie prosimy o zastosowanie się do poniższych zaleceń. Poniższe informacje to jedynie kilka najważniejszych uregulowań dotyczących praw i obowiązków Konsumenta oraz Sprzedawcy. Wszystkie regulacje w zakresie rękojmi znajdują się w Regulaminie Sklepu. Zachęcamy do zapoznania się z dokładnymi informacjami regulującymi prawo rękojmi.

 1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta za sprzedany towar, zgodnie z zasadami rękojmi, ujętymi w kodeksie cywilnym.
 2. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi obowiązuje w przypadku stwierdzenia wady w towarze przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi lub w przypadku rzeczy używanej przed upływem roku od jej wydania. R oszczenie Konsumenta o usunięcie wady przedawnia się z upływem roku od dnia stwierdzenia wady, jednakże nie wcześniej niż terminy określone w zdaniu poprzedzającym.
 3. W przypadku towarów z terminem przydatności do użycia których koniec przypada po dwóch latach od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne tej rzeczy stwierdzone przed upływem tego terminu.
 4. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z Umową.
 5. W przypadku stwierdzenia wady fizycznej przed upływem roku od momentu wydania rzeczy, przyjmuje się, że istniała ona w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta. W sytuacji stwierdzenia wady po upływie roku od momentu wydania rzeczy obowiązek wykazania, że wada istniała w produkcie w momencie zakupu spoczywa na Konsumencie.
 6. Konsument, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może:złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny;złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy;żądać wymiany produktu na wolny od wad;żądać usunięcia wady.
 7. Konsument, nie może odstąpić od Umowy jeżeli wada jest nieistotna.
 8. Sprzedawca zaleca w miarę możliwości dołączenie opisu niezgodności towaru z Umową do reklamowanego towaru.
 9. Sprzedawca w ciągu 14 (czternastu) dni ustosunkuje się do zgłoszenia Konsumenta. W przeciwnym razie uważa się, że Sprzedawca uznał oświadczenie lub żądanie Konsumenta za uzasadnione.
 10. W przypadku obniżenia ceny, obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.
 11. Sprzedawca jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.
 12. W przypadku umów zawieranych z Klientami nie będącymi jednocześnie konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego, odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi jest wyłączona.
 13. W przypadku zatajenia wady przez Sprzedawcę upływ terminu nie wyłącza uprawnień z tytułu rękojmi.
 14. Adresem reklamacyjnym jest: POPFACTORY Sp. z o.o. ul. Skibowa 34 52-230 Wrocław
 15. Konsument od dnia 15.02.2016 może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń za pomocą platformy ODR zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich).Chcąc skorzystać z dodatkowej możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/Celem funkcjonowania platformy ODR jest umożliwienie bezstronnego, pozasądowego, skutecznego i szybkiego rozstrzygania sporów przez Internet pomiędzy Konsumentem i przedsiębiorcą, które dotyczą zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług zawieranych między konsumentami mieszkającymi w Unii a przedsiębiorcami mającymi siedzibę w Unii.

Szczegółowe informacje dotyczące reklamacji produktów zakupionych na POPFACTORY.pl znajdują się w regulamine.
W celu zapoznania się z formularzem odstąpienia od umowy, prosimy kliknąć w link.
W celu zapoznania się z pouczeniem o wypełnieniu formularza, prosimy kliknąć w link.
W celu zapoznania się z formularzem wymiany, prosimy kliknąć w link.
W celu zapoznania się z formularzem reklamacyjnym, prosimy kliknąć w link.